Etterretningstjenesten

Etterretningstjenesten

Møt opp til speedintervju

11:30:00 @ K109

Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten løser oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider etter overordnede politiske prioriteringer. Vi har følgende tre hovedoppgaver: 1. Den første er å understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Nordområdene står fortsatt i en særstilling for tjenesten. Den internasjonale utviklingen, endringer i trusselbildet, og Norges engasjement en rekke steder i verden har utvidet Etterretningstjenestens arbeidsområder. 2. Tjenestens andre hovedoppgave er å fremskaffe informasjon og varsle om forhold som kan true Norge og norske interesser. Denne oppgaven blir stadig mer krevende. Forsvaret deltar i internasjonale operasjoner, og store norske selskaper opererer på alle kontinenter. Internasjonal terrorisme og trusler i det digitale rom er grenseoverskridende. Disse truslene endres raskt, kan befinne seg langt borte og samtidig true norske interesser hjemme og ute. 3. Sist, men ikke minst, skal Etterretningstjenesten støtte Forsvarets operasjoner hjemme og ute.